Popis projektu

V rámci projektu Newron oslovujeme rodiče, kteří by měli zájem zábavnou formou zaměstnat svého potomka a současně pomoci dobré myšlence svým zapojením do výzkumného projektu.

Popis výchozího stavu

Odborné služby zaměřené na podporu a rozvoj lidí s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) se v České republice stále ještě stabilizuje, dotváří a rozvíjí. Svou intenzitou ještě zdaleka nedosahuje služeb a možností, které nabízí vyspělé země světa.

Existuje řada mezinárodních studií, intervenčních programů a podpůrných aktivit, které dokládají pozitivní vliv informačních technologií na rozvoj dětí a dospívajících s diagnostikovaným PAS. Existují teorie spojující intenzitu PAS se specifiky rozvoje a kvality kognitivních/exekutivních funkcí, teorie postavené na principech učení i neuropsychologie (např. tzv. zrcadlové neurony).

Zejména děti a dospívající, kteří jsou diagnostikováni s tzv. funkční PAS (např. Aspergerův syndrom), velmi dobře reagují na informační technologie a dokáží je využívat ve prospěch svých potřeb a každodenních aktivit.

Reakce na IT podněty/informace je mnohdy vstřícnější, než reakce na živé objekty.

Propojení „živého objektu“ a informačních technologií tedy může usnadnit nejen reálné začlenění dětí a dospělých s PAS do běžného života (školní, pracovní, společenský kontext), ale současně i zvýšit kvalitu jejich života (well-being).

Jak se vytváří software

Software NEWRON (www.newron.cz) staví na třech základních principech:

  1. Optimalizace využití IT pro osobní/sociální rozvoj (kognitivní, exekutivní a rozhodovací funkce; schopnost rozlišení emocí, prožívání; identifikace/vnímání potřeb – sebe i druhých lidí; seberozvoj – získávání znalostí, rozvoj schopností a dovedností).
  2. Aktivace motorických funkcí, které souvisí s rozvojem všech neurální schopností lidského mozku (pozornost, senzorika/senzitivita, vůle, sociální dovednosti …) a která je obecně aktivační složkou lidského života (děti s PAS jsou málo fyzicky aktivní, obtížně motivovatelné k pohybu).
  3. Posílení sociálního vnímání a sociálních interakcí v (pro člověka s dg. PAS) bezpečnějších podmínkách (tedy zprostředkovaných přes „obrazovku“).

První z bodů primárně souvisí s dnes již všeobecně uznávaným principem neuroplasticity (a v aplikované podobě pak s principy obecné neurorehabilitace, kognitivního tréninku a dalších specifických neuropsychologických postupů či intervenčních programů). Software tedy obsahuje hry (úkolové situace), které podněcují rozvoj neuropsychologických funkcí (paměť, pozornost, vůle …). Inspirace pro tyto hry jsou například v metodikách Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin (CEREBRUM; www.cerebrum2007.cz), software Happy Neuron (www.happy-neuron.com), Lumosity (www.lumosity.com) či CogniFit (www.cognifit.com) a metodě NEUROP-III (www.neurop.de). Podnětů pro další rozvoj software je mnoho (např. i mezi volně dostupnými hrami na internetu – viz např. tento odkaz).

Druhý a třetí z jmenovaných principů pak staví primárně na aktivačních možnostech zařízení, která sice využívají IT ale současně vyžadují fyzickou/motorickou aktivaci uživatele (MS Kinect, LeapMotion aj.).

Tyto technologie také současně umožňují zapojení více herních subjektů (např. rodiče, sourozence, spolužáky, učitele apod.) a tím zprostředkovaně umožňují sociální aktivaci jednotlivých hráčů (odhad schopností/dovedností spoluhráče; nutnost zapojit dalšího člověka, aby hra mohla pokračovat; nutnost komunikovat své potřeby či představy o dalším vývoji hry atd. atd.).

Ukázka toho, jak zařízení MS Kinect funguje, je k dispozici například na tomto videu.

Podstatou NEWRONu je, že se bude průběžně aktualizovat a inspirovat podněty od koncových uživatelů (osob s PAS a jejich rodinných příslušníků, odborníků z praxe – školní zařízení, intervenční zařízení, občanská sdružení a odborné společnosti z ČR i zahraničí, výzkum atp.).

K tomu poslouží zejména přímý kontakt s koncovými uživateli (APLA, školská zařízení, rodiny …).

Obsah Newron je stavěn na odborně-psychologických informacích (garantuje Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity),

Technologická řešení vytváří Laboratoř interakce člověka s počítačem (HCILAB) Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Jak bude software pomáhat

Principy fungování NEWRONu jsou popsány výše.

Základem je, že se může (a bude) neustále vyvíjet (aktualizovat, individualizovat) v návaznosti na vědecký výzkum a potřeby koncových uživatelů.

Nyní je tedy k dispozici „báze“, na níž začínáme „stavět“ další moduly, segmenty, hry, aplikace…

Primární zaměření je k lidem s diagnostikovaným PAS, na bázi NEWRONu však posléze budou programovány i specifické aplikace pro další „diagnózy“ – jako například: poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD), poruchy chování a sociálního přizpůsobení, specifické poruchy učení, poúrazové a dementní stavy (neurorehabilitace) apod.

Software vzniká jako součást činnosti veřejné vysoké školy (Masarykova univerzita) a tedy jako tzv. ´open-access´ – přístup ke všem částem je a zůstane zcela volný (zdarma).

Software je postaven na komunikaci, která není vázána na konkrétní světový jazyk… díky tomu i „hraní“ a zejména předávání zkušeností bude možné zcela volně, mezinárodně.

Na vývoji software se podílejí jak odborní zaměstnanci tak zejména studující Masarykovy univerzity (Fakulta informatiky, Filozofická fakulta), díky čemuž lze dlouhodobě udržet velmi operativní zázemí a podpůrné/funkční prostředí (vazba k diplomovým či bakalářským projektům, vazba k výzkumným či rozvojovým projektům, zapojení zahraničních partnerských institucí, prezentace na odborných sympóziích či konferencích atp.).

Cíle kterých chceme dosáhnout

Naším zájmem je vytvořit volně dostupný nástroj, který podpoří přirozené schopnosti znevýhodněných osob, zvýší/stabilizuje kvalitu jejich života (well-being) a případně umožní i jejich přirozenější společenské začlenění.

Sekundárním cílem je posílení obecného povědomí o možnostech efektivního využívání informačních technologií (v běžném životě i specifických intervenčních situacích) u laické i odborné veřejnosti;

a v této souvislosti i podpořit obecné povědomí (zejm. laické veřejnosti) o odborných sdruženích či aktivitách (vzdělávací systémy, intervenční programy, svépomocné skupiny atd.) v kontextu jednotlivých „diagnóz“ (např. s využitím odborných sympózií /www.sympozium.info/, prezentacemi/články v popularizačních zdrojích Masarykovy univerzity (např. veda.muni.cz, www.psychologon.cz) či veřejnoprávních médiích (Česká televize, Český rozhlas).

Proč v rodinách, individuální práce

Zapojení jednotlivců/rodin do projektu je motivováno zejména způsobem, jak je software vytvářen. Podstatou realizace projektu je tzv. intenzivní výzkum (lze jej označit i jako klinický či kvalitativní typ výzkumu), v němž je snahou dojít k maximálně individuálním výsledkům/postupům. Z těchto individuálních (malý počet respondentů) dat pak lze vytvořit:
   /A/ návazný extenzivní výzkum (srovnávat velké vzorky populace, účinky software apod.), nebo je „pouze“
   /B/ dále „intenzifikovat“ tím, že se budou jednotlivě přidávat další a další subjekty, které budou software využívat (a přirozeně nám, jakožto tvůrcům software, průběžně poskytovat své inspirace, podněty či data ze svých „hraní“).

Naším záměrem je spíše varianta B… i když variantu A zcela nezavrhujeme (kdyby se ukázal software jako skutečně velmi efektivní, jistě by bylo vhodné jej dále rozvíjet více extenzivně).

Zapojení Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA) je zcela logicky vyplývající z úvodních informací webových stránek www.apla.cz:
APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv alternativních metod. Cílem projektu APLA ČR je propagace uplatňování takových postupů a metod při práci s osobami s PAS v České republice, které vyplývají ze standardů odsouhlasených správní radou a členskou základnou a garantují vědecký přístup k autismu.